Všeobecné obchodní podmínky

Dodavatel:

Lukáš Kalický, místem podnikání Chalupnická 2122, 735 41, Petřvald

IČ: 74255363, DIČ: CZ8709235975

internetové stránky: www.ochranadomova.cz 

e-mailová adresa: info@ochranadomova.cz 

I.

Úvodní ustanovení

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava vzájemných práv a povinností dodavatele a jiné fyzické osoby (dále jen „zákazník“) vzniklých v souvislosti se smlouvou uzavíranou mezi dodavatelem a zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé uzavřené smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem a platí v plném rozsahu, ledaže se dodavatel a zákazník dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání přednost před těmito obchodními podmínkami.

II.

Uzavření smlouvy

Na základě písemné nebo telefonické poptávky zákazníka a provedeného zaměření na sdělené adrese zákazníka dodavatel vyhotoví závaznou nabídku, jejímž obsahem bude:

  • identifikace zákazníka (jméno, příjmení, adresa, popř. název, sídlo, IČ)
  • specifikace požadovaného zboží a prací, včetně místa montáže
  • předběžná cena zboží, dopravy a prací
  • výše zálohy a platební podmínky
  • předpokládaný termín dodání

Zákazník je povinen před potvrzením objednávky zvážit druh, rozsah a účel požadovaného zboží a prací, přičemž v tomto směru je zákazník povinen zjistit zejména technické, požární a bezpečnostní požadavky pro požadované místo montáže a na základě těchto skutečností zboží a práce objednat.

Podpisem nabídky ze strany zákazníka dojde k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem, přičemž zákazník je při podpisu nabídky povinen uhradit dodavateli zálohu ve výši 25 % z předpokládané ceny zboží a prací, popř. v jiné výši dohodnuté mezi dodavatelem a zákazníkem při uzavření smlouvy.

III.

Dodací podmínky

Dodavatel dodá zboží a provede práce v termínu stanoveném v písemné objednávce potvrzené ze strany zákazníka. 

Zákazník je povinen umožnit dodavateli dodání zboží a provedení montáže v dohodnutém termínu, přičemž přesný termín dodání a montáže bude mezi stranami dohodnut telefonicky, popř. e-mailem.

Zákazník je povinen dodavateli k dohodnutému dni zahájení montážních prací připravené místo montáže, přičemž místo montáže musí být uklizené a nesmí dojít ke změně rozměrů zjištěných při provedeném zaměření ze strany dodavatele. Řádně připravené místo montáže splňující výše uvedené podmínky je zákazník povinen zachovat po celou dobu montážních prací.

V případě, že zákazník neumožní dodavateli ve sjednaném termínu dodání přístup k místu montáže a nepředá řádně připravené místo montáže, dostává se tímto zákazník do prodlení s plněním svých povinností a o dobu prodlení se prodlužuje sjednaný termín dodání. Bude-li zákazník v prodlení s přípravou a předáním místa montáže více než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit. Zákazník je v případě prodlení s přípravou a předáním místa montáže povinen uhradit dodavateli náhradu škody v podobě vynaložených nákladů za marný výjezd pracovníků dodavatele na místo montáže v paušální částce 2.000,- Kč.

V případě, kdy nelze z důvodů ležících na straně výrobce dodržet sjednaný termín, je dodavatel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu vyrozumět zákazníka a dohodnout nový termín.

Předání a převzetí zboží se stvrzuje podpisem faktury. Zákazník je povinen převzít montáž zboží s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání zboží. Drobné vady a nedodělky zjištěné při předání je dodavatel povinen odstranit do 45 pracovních dnů, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud zákazník odmítne montáž zboží převzít, považuje se montáž zboží za předanou okamžikem odmítnutí jejího převzetí.

IV.

Cena a platební podmínky

Ceny zboží a montážních prací jsou smluvní. Cena zboží a případných montážních prací uvedená v potvrzené nabídce zahrnuje veškeré výrobní i jiné náklady na straně dodavatele, s výjimkou ceny víceprací.

Záloha je splatná při podpisu závazné objednávky, přičemž po úhradě zálohy vystaví dodavatel zákazníkovi daňový doklad.

Zbývající část ceny zboží a montáže je zákazník povinen uhradit dodavateli při převzetí montáže zboží oproti konečnému vyúčtování ceny zboží a montáže v hotovosti, ledaže bude dohodnut jiný způsob úhrady.

V.

Odstoupení od smlouvy v případě spotřebitelských smluv

Dle § 1837 písm. c), g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nemůže zákazník, který je spotřebitelem, odstoupit od smlouvy:

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno (vyrobeno) podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Zákazník bere na vědomí, že zboží dodávané dodavatelem pro zákazníka je vyráběno pro zákazníka podle jeho přání na míru po uzavření kupní smlouvy a v případě jeho vrácení tedy není možné zboží prodat jinému zákazníkovi.

VI.

Práva z vadného plnění v případě spotřebitelských smluv

Dodavatel upozorňuje a zákazník bere na vědomí, že zákazník je povinen užívat dodané zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany dodavatele. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.

Práva z vadného plnění nelze uplatnit zcela nebo zčásti zejména v případech: mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

V případě zjištění vady je zákazník povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Zákazník je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je zákazník povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to zákazník, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Práva z vady je zákazník oprávněn uplatnit přímo u dodavatele.

O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Dodavatel a zákazník se tímto ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele dohodli, že reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 45 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník věc převzal: 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a  

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Má-li věc vady vyjmenované výše, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazník není oprávněn uplatnit právo z vady:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, 

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem, nebo 

d) vyplývá-li to z povahy věci.

VII.

Ochrana osobních údajů

Zákazník bere na vědomí, že dodavatel zpracovává jeho osobní údaje, a to dle Podmínek ochrany osobních údajů.

VII.

Závěrečná ustanovení

Ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele informuje dodavatel zákazníka,  že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, který je věcně příslušný je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2021